Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มค่า เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด กระหยิ่มใจนำเสนอ เป็นการวางแบบโดยการนำสิ่งของอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้ฐานรากในชีวิตทุกคนมาปรับใช้และพัฒนาให้กำเนิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก และด้านคุณภาพชีวิต เพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาดแคลน หรือคนที่อยากได้ต่อได้เช่นเดียวกัน พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 รูปแบบ แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี จำนวน 40 คัน งาม ล้ำสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว